اوصاف و شمايل حضرت مهدي (ع)

حضرتش جوان ، چهار شانه ، كشيده ، قامت بلند، صورت خوشرو گويي ستاره درخشان بوده آنچنان كه نور چهره بر سياهي موي سر و محاسن غلبه دارد ، دو گونه صاف و روان و بدون بر آمدگي و بر گونه راستش خال سياهي است.پيشاني صاف و روشن ، ابرو گشاده و باريك و كشيده و نزديك به هم اما نه پيوسته ، چشمها درشت و سياه و پلكها درخشنده ، بيني كشيده و مختصر بر آمدگي در وسط دارد،چهره سفيد درخشنده و سرخ فام ، محاسن پر پشت ، بدن گندم گون مايل به سفيدي ، سر مباركش گرد و نشانه ريختگي مو در بعضي از مواضع هويدا است، ميان دو شانه پهن و در طرف چپ آن خال دار است. بر بازوي راستش اين دو آيه نقش بسته است: جا، الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا(81 سوره اسراء) و ديگري وتمت كلمه ربك صدقا و عدلا مبدل لكلماته و هو سميع العليم(115 سوره انعام) : حق آمد و باطل زدوده شد همانا باطل پيوسته نابود است ، حجت پروردگارت از روي راستي و دادگري به فرجام رسيد و تغيير ناپذير نمي باشد و هم او شنوا و داناست. نيروي او چنان است كه اگر اراده كند تنومند ترين درخت را از بن براندازد و چنانچه ميان كوه ها صيحه زند سنگها را از جا بر كند و از هم بپاشد. ارواحنا و ارواح العالمينَ له الفداء.

/ 0 نظر / 13 بازدید