ايمان بهتر است يا ملی گرايی - آفتاب پشت ابر

   ايمان بهتر است يا ملی گرايی   

مقاومت جانانه حزب الله لبنان این روزها  تیتر بسیاری از محافل خبری است. شاید برایتان  این مقاومت جانانه و قدرتمندانه عجیب و در عین حال جالب باشد که چگونه  جنبش حزب الله لبنان توانسته در مقابل رژیم بسیار قدرتمند از لحاظ نظامی به نام اسرائیل  که تمامی اعراب را در شش روز و آن هم با تجهیزات کمتر به خفت کشاند، با قدرت بايستد. شايد قضيه خيلی ساده باشد. در روزی که اعراب از اسرائيل شکست خوردند با اهداف ناسيوناليستی و حس پان عربيستی به جنگ اسرائيل رفتند٬ که به راحتی در برابر قدرت شيطانی اسرائيل تسليم شدند. اما امروز حزب الله به خاطر مسائل نژادی و قومی و حتی مليتی نمی جنگد. (البته هدف اصلی اش مليت نيست) بلکه حزب الله برای خدا ٬رضای او و با ايمان و توکل به او به جنگ با رژيم اشغالگر قدس می رود. و اين يعنی غلبه بر نيروی شيطان و در کار اين گروه شکست وجود ندارد چه بکشند و چه کشته شوند پيروزند. اين گونه است که مزدوران متجاوز اسرائيلی در مقابل ايمان و اراده اين گروه کم می آورند و فرار را بر قرار ترجيح می دهند.

در پايان:

 يه آلبوم کامل از عکس های سيد حسن نصرالله

لینک نوشته