نشانه هايی از پايان - آفتاب پشت ابر

   نشانه هايی از پايان   

نشانه هايي از پايان (3)

 

3- فراواني زمين لرزه

 

«و در جاهاي متعدد زمين لرزه خواهد بود.» انجيل متی 

 

سالنماي جهاني به ما مي گويد كه بين سالهاي 1000 تا 1800 ميلادي، تنها 21 زمين لرزه عمده وجود داشت. اما بين سالهاي 1800 تا 1900 ميلادي، تعداد آن 18 واقعه بود. بين سالهاي 1900 تا 1950، 33 زمين لرزه بزرگ به وقوع پيوست؛ تقريبا به اندازه آنچه در طي 1850 سال گذشته رخ داده است!

بين سالهاي 1950 تا 1991 ، 93 زمين لرزه بزرگ اتفاق افتاد تقريبا 3 برابر تعداد آن در نيم قرن گذشته ، و 3/1 ميليون نفر از مردم را در سراسر جهان ،  به كام مرگ فرستاد. بسياري از دانشمندان هشدار مي دهند كه ما در حال حاضر به دوره اي از بلاياي زمين لرزه اي وارد مي شويم. اما به نظر شما بين افزايش زمين لرزه با گسترش گناه بين انسانها رابطه اي وجود ندارد؟!! در اين مدت كه تعداد زمين لرزه ها افزايش چشمگيري داشته است؛ چه فرهنگي بر دنيا حاكم و رو به گسترش بوده است. و اين براي ما چه پيامي مي تواند داشته باشد؟!! جز اينكه اين فرهنگ كنوني مسلط بر دنيا(فرهنگ آمريكايي) كه مبتني بر پيروي از نفس اماره  است ، مسبب اصلي افزايش تعداد زلزله است؟

 

«ادامه دارد» 

لینک نوشته