بدون شرح - آفتاب پشت ابر

   بدون شرح   

                      

                                کار حقيره نظر بدين ممنون می شم. يا علی

لینک نوشته