نشانه هايی از پايان - آفتاب پشت ابر

   نشانه هايی از پايان   

نشانه هايي از پايان(1)

در خلال اعصار و قرون. شماري از معلمان روحاني و غيبگويان ، بصيرت خاصي نسبت به آينده پيدا كرده اند. يكي از عميق ترين اين بصيرتها نسبت به آنچه اتفاق خواهد افتاد. 2000 سال پيش ، در دامنه كوهي خارج از اورشليم اعطا شد. گروه كوچكي از حقيقت جويان در گرد معلمشان عيساي ناصري ، جمع شده بودند. سوالي كه از وي پرسيدند، جوابي را در پي داشت كه سالها و قرنها، تا اين زمان كه ما در ان زندگي مي كنيم. ادامه دارد:

«و همانطور كه او ‌‍[عيسي] بر فراز كوه زيتون ها نشست ، حواريون به سوي او آمدند، گفتند: به ما بگو نشانه هاي آمدن تو و پايان دنيا چه خواهد بود؟» (برگرفته از انجيل متي)

عيسي(ع)با شماري از مشخصات جوابشان را داد تا مراقب باشند. (عبارت « پايان دنيا » كه در اينجا به كار رفته به معناي پايان عمر كره زمين نيست    بلكه منظور پايان سلطه غير انساني بشر بر روي كره زمين است). اگر چه بسياري از نشانه هايي كه او داد، قرنها گريبانگير دنيا بوده؛ اما جالب توجه است شدت و كثرت اين نشانه ها اكنون افزايش يافته است:

1- افزايش جنگها

«از جنگها خواهدي شنيدو شايعات جنگها؛ زيرا ملتي عليه ملتي بر خواهد خاست، و مملكتي عليه مملكتي ديگر.» (برگرفته از انجيل متي)

هيچ مقطعي از تاريخ مانند قرن بيستم، شاهد افزايش تعداد جنگها نبوده است. طبق برآورد صليب سرخ جهاني ، بيش از 100 ميليون نفر در جنگهايي كه از آغاز اين قرن به وقوع پيوسته است؛ جان خود را از دست داده اند.

از جنگ جهاني دوم تا كنون، بيش از 150 جنگ عمده و صدها شورش مسلحانه و انقلاب رخ داده است. از پايان جنگ جهاني دوم، ارقام كشته ها در نزاع هاي مسلحانه ، بيش از 23 ميليون نفر است. طبق گزارش واشنگتن پست: « جنگهاي قرن بيستم، جنگهاي تمام عياري عليه جنگجويان و غير نظاميان بوده است در حالي كه در قياس با آن ،جنگهاي وحشيانه قرون پيشين مانند جنگهاي خياباني بوده است،»

                  

بخصوص در همين دوران كنوني ما بنظر مي رسد جهان وارد يك عصر كاملا جنگي شده است و نمي توان پاياني برايش تصور كرد، كه جز با ظهور منجي عالم بشريت اين جنگها قطع نخواهد شد و جهان تا آن موقع روي آرامش را نخواهد ديد و شايعات جنگ هم واقعا در اين روز ها به بيشترين حد خود در تاريخ رسيده است. مثلا همين شايعه جنگ ايران و آمريكا.

«ادامه دارد»

لینک نوشته