آفتاب پشت ابر

       

چند تا عکس جالب از دبليو سی ببخشيد دبليو بوش

حتما به اين  آدرس بريد  ضرر نمی کنيد.

        

    

 

                           

                        ضمنا عکس های اولی و آخری کار خودمه.

                          هميشه شاد باشيد. يا علی

 

لینک نوشته