پيشگويي هاي نوستر آداموس - آفتاب پشت ابر

   پيشگويي هاي نوستر آداموس   

پيشگويي هاي نوستر آداموس (قسمت آخر)

 

          

 

در هنگامه دميدن خورشيد،

آتش بزرگ، ديده خواهد شد؛

صدا و روشنايي،

در امتداد شمال، ادامه خواهد يافت.

در ميانه كره خاك،

مرگ و آواري مرگ ، شنيده خواهد شد؛

مرگ از درون سلاحها،

آتش و خشكسالي

آنان را به انتظار خواهد نشاند.

در خاتمه، اين سرزمين به واسطه جنگ جهاني سوم نابود و نامسكون خواهد شد.

 

سرزمين مسكوني ،

از سكنه خالي خواهد شد؛

براي به دست آوردن سرزمينها ،

جدال و اختلاف شديدي در مي گيرد؛

قلمرو ها به مرداني سپرده خواهد شد؛

كه از غرور و سربلندي تهي خواهند بود.

نفاق و مرگ

پيش خواهد آمد.

و چنين بر مي آيد كه ايران ، جهان را ابتدا از طريق حمله به تركيه (و مقدونيه) به تصرف خود در خواهد آورد:

شب در آسمان، مشعلي رو به خاموشي ، ديده خواهد شد. در مركز رن ، جنگ و خشكسالي به بار مي آيد كمك خيلي دير مي رسد. پرشيا(ايران) حمله آورده و ماگدونيا و در جاي ديگر مي گويد: (مقدونيه) را به محاصره در مي آورد.

تو اي فرانسه!

اگر،

از آبهاي ليگوريا گذر كني ؛

خود را ، در ميانه دريا و جزاير،

در محاصره خواهي يافت؛

و پيروان محمد،

در برابر تو خواهند ايستاد.

و همچنين

تو، اي درياي آدرياتيك!

استخوان خران و اسبان را

خواهي جويد.

و باز مي گويد:

آن مرد،

با سلاحها و آتش درخشان،

در نزديكي درياي سياه،

از پرشيا براي تسخير ترابوزان

خواهد آمد.

فاروس و ميتيلين به لرزه در خواهد آمد؛

خورشيد،

درياي آدرياتيك را كه مملو از اجساد اعراب است؛

روشن خواهد كرد.

و سپس نوستر آداموس ، عواقب جنگ اتمي و نابودي تدريجي جهان به واسطه جنگ جهاني سوم را شرح مي دهد:

« كسوفي در پيش خواهد بود كه از زمان آفرينش گيتي تا زمان مرگ و مصائب مسيح و آز آن زمان تا به امروز هرگز رخ نداده است و جهان چنين ظلمتي به خود نديده است»

                      

كه در اين مورد آيات مربوط به قيامت به ذهن انسان تداعي مي شود:

فاذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر يقول الانسان يومئذ اين المفر.

هنگامي كه بينايي خيره مي گردد، و ماه فرو مي رود، و خورشيد و ماه گرد هم آيند، آن روز انسان مي گويد به كجا فرار كنم؟

« مرد والا مقامي از تبار عرب به زودي پيش خواهد تاخت. از سوي اهالي بيزانس به او خيانت خواهد شد. از شهر قديمي رودس به پيشواز او خواهند آمد، از جانب هانگري{ مجارستان} آزار بسيار خواهد شد.»

« در حوالي درياي آدرياتيك بر اثر توفاني عظيم، كشتي غرق مي شود و زمين به لرزه در مي آيد و به سوي آسمان پرتاب مي شود و دوباره فرو مي افتد؛ در مصر جنبش پيروان محمد افزايش مي يابد و پيكي به ( آن سوي مرزها) فرستاده مي شود تا خبر را اعلان كند.»‌

« شهرها آلوده و كثيف گشته ، باعث اعتراض و شرمساري زيادي خواهد شد، و تاريكي و جهل فقط با درخشش نور از بيان مي رود و با تغييراتي حكومت جهل و ظلمت پايان خواهد يافت»‌

رهبري اصلي مشرق زمين با شورشهاي زيادي با شورشهاي زيادي روبرو خواهد شد، كه اكثرا از طرف شمالي ها و غربي ها مغلوب شده است، كه عدهاي كشته و برخي مورد آزار قرار گرفته اند و بقيه در حال گريزند و فرزندانشان كه از زنان متعددي هستند ، زنداني شده اند.

م.پ. ادوارد در كتاب خود در باب پيشگويي هاي نوستر آداموس نقل مي كند كه سانتوري هشتم، قطعه 6 مربوط به وقوع جنگ جهاني سوم است:

« جنگ و خونريزي براي مرتبه سوم حتمي است؛ آتش به حدي است كه درياها به جوش مي آيد و از دولت ها فقط دو دولت و از جهان فقط نيمي باقي مي ماند»

شاهزاده ليبيايي{ كه نماينده حكومت ايران است} در غرب به قدرت خواهد رسيد، يك فرانسوي از اعراب به شدت مكدر خواهد شد، دانشمند اديب{ادبا}‍ خود را با اوضاع وفق خواهند داد، زبان عرب بر زبان فرانسه پيشي مي گيرد...»‌

در نزديكي سوربن جهت حمله به مجارستان

قهرماني از اهالي برودها {سياه پوستان} به آنان هشدار خواهد داد.

رهبر بيزانس ، سالون از اسلاوينا،

آنان را به شريعت محمد {(ص)} در خواهد آورد.

همچنين نوستر آداموس چنين مي سرايد كه؛

« امپراتوري مقدس به آلمان خواهد آمد؛

پيروان اسماعيل جايگاه بي مانع خواهند يافت.

آدمهاي نادان همچنا خواستار { شريعت كهنه } هستند. تمامي حمايت كنندگان { محمد(ص)} سراسر گيتي را خواهند پوشاند.»

                   

بنابر اين نوستر آداموس در اغلب سانتوري ها از جمله سانتوري 5 نسبت به فتح جهان به وسيله شريعت حضرت محمد(ص) به غرب و تمدن غربي هشدار مي دهد و به جهانيان اعلام مي كند كه روزي مسلمانا به رهبري ايران و تمدن ايراني بر جهان مسلط خواهند شد كه اين بي شك درپيوند با گسترش و جهاني شدن انقلاب اسلامي ايران است.

از توجه شما عزيزان تشكر مي كنم.

        
لینک نوشته