از گل خوردن هاي دولت اصلاحات تا شوت هاي درچارچوب دكتر احمدي نژاد - آفتاب پشت ابر

   از گل خوردن هاي دولت اصلاحات تا شوت هاي درچارچوب دكتر احمدي نژاد   

تا همين يك سال پيش بود كه دائما اروپايي ها به صورت يك جانبه فشارهاي شديدي را به دستگاه ديپلماسي جمهوري اسلامي وارد مي آوردند و مسئولين سابق دولت جمهوري اسلامي با انفعال روز افزون در برابر اين فشارها طمع غرب را براي امتياز گيري از ايران بيشتر مي كردند. هر روز با يك بهانه مثلا عدم رعايت حقوق بشرو حقوق اقليت هاي مذهبي و قومي در ايران ، عدم آزادي بيان در ايران و ... سعي در امتياز گيري از ايران بخصوص در زمينه مسئله هسته اي مي كردند و مسئولين ديپلماسي ايران فقط نظاره گر بودند و به غير از اعمال انفعالي و حداكثر دفاعي كاملا از كارهاي تهاجمي غافل بودند.

اما با آغاز به كار دولت دكتر محمود احمدي نژاد شاهد يك تكاپوي جديد در دستگاه سياست خارجي كشورمان هستيم و ، و علاوه بر دفاع  بسيار منطقي و عزتمندانه ، حركات تهاجمي بسيار قدرتمندانه و در نوع خود جالب توجه دستگاه سياست خارجي كشورمان به خصوص شخص رياست جمهوري را شاهد هستيم(  در اصطلاح می گويندايران توپ را به زمين غرب انداخت). اكنون ديگر غرب نمي تواند تمام توان و نيروي خود را براي فشار به ايران بسيج كند ، بلكه بايد مقدار زيادي از بودجه و امكانات خود را براي دفاع از خود صرف كند. اين حركات تهاجمي از نوع ايراني آثار ديگري هم دارد كه يكي از آنها اين است كه اروپا، همانطور كه در اين روزها مي بينيم دچار انفعال شديدي شده است و البته در كارهاي تهاجمي خود آن منطق ظاهري و اقتدار قبلي خود را به شدت از دست داده است و اين البته به منافع صهيونيست ها بر مي گردد ، كه با هوشمندي دكتر احمدي نژاد و تيم سياست خارجي ايشان به شدت به خطر افتاده است. ضمنا تصوير بالا را خيلی جدی نگيريد.

لینک نوشته