آفتاب پشت ابر

       

  ho      ho     holo     holo      holoc      holocau    

holocaust        holocaust is lie      

اين كه گريه می كنه به نظر شما كيه؟

لینک نوشته