آفتاب پشت ابر

       

مردم خونگرم چهار محال بختياری چشم انتظار لحظه ديدار رئيس جمهور محبوب.

لینک نوشته