يك از وقايع پيش از ظهور - آفتاب پشت ابر

   يك از وقايع پيش از ظهور   
امام علي (ع) در باره وقايع پيش از ظهور فرمودند:‹ در آخر الزمان و نزديك شدن قيامت كه بدترين زمان ها است، زن ها برهنه و عريان در ديدگاه مردم ظاره مي شمدند و بدين جهت دين خود را ازد ست مي دهند. آتش فتنه و فساد را دامن مي زنند. شهوت پرست و بي بند وبار مي گردند. حرام خدا را حلال كرده و در جهنم هميشه خواهند بود.›
لینک نوشته